วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

PPGIS : กิจกรรมอบรมการใช้ GPS

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้ระบบพิกัดจากดาวเทียม 13-14 มิถุนายน 2552

มีความเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ GPS ในการใช้เก็บข้อมูลแปลงที่ดิน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของความผิดพลาดทางตำแหน่งจากการเก็บข้อมูลด้วย GPS และสร้างความเข้าใจในด้านการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ortho ในการสำรวจแปลงที่ดิน

ภูมิสารสนเทศส่วนร่วมของชุมชน (PPGIS: Public Participation GIS) เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทั้งในลักษณะพื้นฐาน และระดับที่ซับซ้อนขั้นไป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เทคโนโลยี และเทคนิคทางด้านพื้นที่ ให้กับเครือข่ายประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่อย่างมาก นั่นจะทำให้การสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะแก่ชุมชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้รับความเข้าใจถึงข้อดี และข้อจำกัดของเครื่องมือ และได้มีการระดมความคิดเห็นในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในการเก็บข้อมูล จนได้ข้อสรุปที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการทำงานในขั้นต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ติส มากเลย คับ กลุ่มอื่นนั่งรถเก็บค่า กลุ่มผมเดินเก็บค่า.

    ตอบลบ