วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


ทดลองสร้างแผนที่ online จาก web Geocommons Map Maker เป็นเรื่องง่าย แค่

1. สมัครสมาชิกที่ www.geocommons.com เมื่อ login แล้วเข้าไปที่ Map Maker แล้วสร้างแผนที่ (My map) ขึ้นมา
2. upload ข้อมูล shapefile ที่ต้องการลงไป
3. กำหนด attribute ที่ต้องการแสดงผลแผนที่
4. กำหนด theme สี และการ classify ด้วย Map Brewer
5. แบ่งปันแผนที่


Share here: My trial map

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

the Rule of "knowing": When you feel down or even happy

1) know only when it's happened already, don't try to know...

2) keep some distance of knowing -- watch it like watching TV

3) know with neutral (know you hate or you like--don't judge)

4) know like these commonly and usually.

App Programming for GIS

รายวิชา 104411 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
(Application Programming for Geographic Information System)

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสั่งงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการกับข้อมูล การจัดการและการค้นคืนฐานข้อมูล กระบวนการข้อมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ขั้นสูง การจำลองแบบ และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ทางด้านภูมิสารสนเทศ คือการเขียนโปรแกรมประยุกต์ โดยการเขียนโปรแกรมดังกล่าวมีหลายระดับตั้งแต่การเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยภาษาขั้นสูงที่มากับซอฟท์แวร์แต่ละซอฟท์แวร์ จนถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้องค์ประกอบวัตถุ (component) ที่มีการพัฒนามาแล้ว และการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาระดับกลาง เช่น Visual Basic, JAVA และ C++ ในรายวิชานี้นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงการโปรแกรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือ การโปรแกรมและการแสดงแผนที่บนอินเตอร์เนต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การโปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการโปรแกรมด้วยภาษาระดับกลางอย่าง JAVA
เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ และสร้างระบบประยุกต์ขั้นสูงได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การโปรแกรมและสร้างแผนที่บนอินเตอร์เนต

DBMS for GIS

104314 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
Database Management for Geographic Information System 3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูล การจัดเก็บ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล รูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชั้นฐานข้อมูลต่างๆ การป้องกันฐานข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
2.เพื่อให้สามารถจำแนก จัดกลุ่ม จัดกระทำต่อข้อมูลในเชิงบรรยายและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
3. เพื่อให้สามารถนำเอาระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เริ่มต้นมี blog meoneogeo

ใช้เพื่อทดลองในการเรียนการสอนระดับ ป.ตรี รายวิชาการโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิชาการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์