วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการสอน ....วิชา GISเอกสารประกอบการสอน ....วิชา  GIS  
ยังไม่ได้ publish ให้นิสิตใช้ประกอบการเรียน 

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

NU Dormitory Finding System


ระบบแผนที่ช่วยตัดสินใจเลือกหอพัก 

เลือกเงื่อนไขในการค้นหาอย่างน้อย 1 เงื่อนไข เพื่อเลือกหอพักตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้างโดยใช้เครื่อง มือ google map API , PostgreSQL/PostGIS โดยข้อมูลตำแหน่งหอพักกว่า 600 หอพักในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย
Click -- Dormitory Searchการเลือก chart ที่เหมาะสม

การเลือก chart ที่เหมาะสม