วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

The Future is Happiness

The Future is Happiness
29
Apr
Nick

What will the world be like in, say, 500 years from now?

The world is too complex to make an exact prognosis, of course (honestly, we don’t have a clue what the future will be like just five years from now). However I believe some developments are outright logical and will lead to predictable results in the long run, even if they are hard to imagine today.

One of these developments is the increasing sophistication in achieving happiness. Eventually, I believe, we will be able to stimulate our brain however we want to and become maximally happy. It may even lead to the scenario depicted in the 1999 movie The Matrix, where brains are maintained in a wobbly gelatinous substance and stimulated by computers electronically in order to create a fake, but perceived-as-happy reality.

This may sound crazy, so let me give you the reasons why I believe this is going to happen.

1. Happiness is our primary goal
First, we all aim to be happy. Even though happiness is only a by-product of evolution, it’s one of the most important goals in our lives (maybe the only goal with intrinsic value, as argued here). The happier we can become, the better.

2. We already “trick” nature
Second, stimulating our brains artificially to achieve happiness would be nothing new – we do it all the time. For example:

• Eating sweets
Nature has developed an incentive system that rewards us for consuming foods containing high concentrations of energy (e.g., sweet fruits), because energy is crucial for survival. However, eating food with an unnaturally high sugar content (e.g., sweets) is an unnatural overstimulation of our reward system.

• Consuming nicotine (or other drugs)
I don’t know the scientific explanation for how smoking can be rewarding to the body, but I doubt it helps to achieve nature’s goal (survival & reproduction).

• Having sex with contraception
Nature “thinks” we reproduce, but we don’t! We just want to get the good part without the bad (no, I don’t hate kids ;-) ).

• Engaging in other “unnatural” activities that make us happy
Whether we’re playing video games, listening to techno music etc., most of the “modern-world” activities we perceive to be rewarding succeed in stimulating our incentive system in a positive way, but without necessarily serving nature’s goals. However, we don’t worry too much about that. As long as these diversions serve our purpose (achieving happiness) we welcome them.

3. It will be technically feasible
Third, humanity will discover ever more effective ways to stimulate our inherited incentive system in a positive way (without negative side effects). Ultimately, we will also understand how the brain works (the brain is still largely a black box to science today) and be capable of creating the world we want – a world full of happiness, free of suffering.

Personally, I draw two conclusions from this: one positive and one negative. The positive conclusion is that paradise on earth is indeed possible. The negative conclusion is that you (if you are reading this before, let’s say, the year 2100) and I have been born too early to experience it. However, we should look on the positive side: we’re literate, we live on more than $1 a day, we live in times of peace, etc. This puts us ahead of so many unfortunate people today and in the past, so we should not complain about our lot in life.

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

Crime Mapping and Analysis
Law Enforcement Agencies Are Turning to Maps and Geographic Technologies
From Jessica Karpilo
See More About:crime mappinglaw enforcementpolicecartographygeographic technologies

Shreveport Police Officer Cpl. Will Bates and his dog partner 'Nero' proceed to search a car for drugs and weapons January 25, 2005 in Bossier City, Louisiana. Crime mapping allows law enforcement a geographic tool to track crimes.

Mario Villafuerte/Getty Images
Sponsored Links
Forensic Analysis Tools
Buy Inspector Raman-Worlds first Handheld Field Spectrometer
www.deltanu.com
Criminal Psychology
Access full-text academic books and journals. Research online @ Questia
www.Questia.com/Criminal_Psychology
SNP Analysis Software
Software for candidate gene and whole genome association analysis.
www.goldenhelix.com/SNP_Variation/
Geography Ads
Geography
Police Crime Mapping
Geography a Level
GIS Crime
India Geography Map
Apr 15 2010
Geography is a field that is ever-changing and ever-growing. One of its newer sub-disciplines is crime mapping, which uses geographic technologies in order to aid in crime analysis. In an interview with Steven R. Hick, a leading geographer in the field of crime mapping, he gave a thorough overview of the state of the field and what’s to come.
What is Crime Mapping?

Crime mapping is a sub-discipline of geography that works to answer the question, “What crime is happening where?” It focuses on mapping incidents, identifying hot spots where the most crime occurs and analyzing the spatial relationships of targets and these hot spots. Crime analysis once focused purely on the perpetrator and the victim, but did not take into account the location that the crime took place. In the last fifteen years, crime mapping has become more prevalent and uncovering patterns has become pertinent in solving crimes.
Crime mapping identifies not only where the actual crime took place, but also looks at where the perpetrator “lives, works, and plays” as well as where the victim “lives, works, and plays.” Crime analysis has identified that the majority of criminals tend to commit crimes within their comfort zones, and crime mapping is what allows police and investigators to see where that comfort zone might be.

Predictive Policing Through Crime Mapping

According to Hick, “predictive policing” is the buzz word that is currently being used most commonly in reference to the state of crime analysis. The goal of predictive policing is to take the data that we already have and use it to predict where and when crime will occur.
The use of predictive policing is a much more cost effective approach to policing than past policies. This is because predictive policing not only looks at where a crime is likely to occur, but also when the crime is likely to occur. These patterns can help police identify what time of day it is necessary to flood an area with officers, rather than flooding the area twenty-four hours a day.

Types of Crime Analysis

There are three primary types of crime analysis that can occur through crime mapping.
Tactical Crime Analysis: This type of crime analysis looks at the short-term in order to stop what is currently taking place, for example, a crime spree. It is used to identify one perpetrator with many targets or one target with many perpetrators and provide an immediate response.

Strategic Crime Analysis: This type of crime analysis looks at the long-term and on-going issues. Its focus is often on identifying areas with high crime rates and problem solving ways to decrease the overall crime rates.

Administrative Crime Analysis This type of crime analysis looks at the administration and deployment of police and resources and asks the question, “Are there enough police officers at the right time and place?” and then works to make the answer, “Yes.”

Crime Data Sources

Most of the data that is used in crime mapping and analysis originates from police dispatch/911 response centers. When a call comes in, the incident is entered into the database. The database can then be queried. If a crime is committed, the crime goes into the crime management system. If and when a perpetrator is caught, the incident then is entered into the court database, then, if convicted, the corrections database, and then possibly, eventually the parole database. Data is drawn from all of these sources in order to identify patterns and solve crimes.
Crime Mapping Software

The most common software programs used in crime mapping are ArcGIS and MapInfo, as well as some other spatial statistic programs. Many programs have special extensions and applications that can be used to aid in crime mapping. ArcGIS uses CrimeStat and MapInfo uses CrimeView.
Crime Prevention through Environmental Design

Crime Prevention through Environmental Design or CPTED is one aspect of crime prevention developed through crime analysis. CPTED involves the implementation of items such as lights, phones, motion sensors, steel bars on windows, a dog, or alarm systems in order to prevent the occurrence of crimes.
Careers in Crime Mapping

Since crime mapping has become more and more common, there are many careers available in the field. Most police departments hire at least one sworn crime analyst. This person works with GIS and crime mapping, as well as statistical analysis to aid in solving crimes. There are also civilian crime analysts who work with mapping, reports, and attend meetings.
There are classes available in crime mapping; Hick is one professional who has been teaching these classes for several years. There are also conferences available for both professionals and beginners in the field.

Additional Resources on Crime Mapping

The International Association of Crime Analysts (IACA) is a group that was formed in 1990 to advance the field of crime analysis and help law enforcement agencies and crime analysts to work more productively and use crime analysis more effectively to solve crime.
The National Institute of Justice (NIJ) is a research agency of the United States Department of Justice that works to develop innovative solutions to crime.

From about.com

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

Happiness is not everything.

The idea of happiness is a kind of ignorance. If your understanding is healthy, then you will never give too much importance to happiness; we do so because of our ignorance. Happiness is not the idea, purpose or aim of life; happiness is a consequence, a fruit.

Happiness is a subject of the senses; it is felt by the senses, it is an idea of the senses; it is information got from the senses. The scope of the senses is limited and the senses are completely unaware of the greatness of life. So if you are thinking for happiness or working for happiness you are just following your senses, you are indulging them. You are just living with your senses.

Understand the game of the senses, and then go beyond them. Discover that portion of life, that part of life that can give us something permanent, the highest knowledge of life, the highest clarity in life.

Nobody enters the path with full clarity, so even if you are ignorant or you lack the aspiration, somehow you will get connected. For instance you have a certain understanding of life and what you want. On the basis of what you know, your highest goal is to find happiness. As you undergo experiences in the course of life, your understanding grows wider and deeper. As your understanding develops you begin to see that happiness is not everything, that there is something beyond, that happiness comes and goes. You begin to think that perhaps satisfaction and being content is more important, no matter the kind of circumstances you are faced with. You could be content if you wished to be so.

Earlier your level of understanding prompted you to say: “How can I be content when I don’t have this, or I don’t have that?” Now your level of understanding has changed, and with that understanding you don’t miss anything, you are fully content. So it is just that in the level of our understanding something happens; if the understanding is high then you will not give too much importance to happiness, or sadness. When you aspire for something higher you will give more importance to your clarity, to your higher understanding, you will live for that; you will not give importance to whether the path is long or not, you will not give importance to the path at all, you will give importance to the target, the target is higher, aspiration is higher.

When you climb a mountain with the aim of reaching the top you have clarity. You know that you have to reach the top. That clarity helps you. The path will be very difficult, and maybe you will not be happy on the way, but when you reach the top that will give you much more than happiness, it will give you contentment. If we are only looking for happiness then we will never be able to climb high, aim high, or aspire for anything that can help us to evolve further.

What we understand by happiness lies on the surface. When you live at a deeper level, you give importance to clarity of consciousness which gives you information on the purpose of your existence; it gives you purpose. Once this is clear, everything will come to you including contentment and balance.

(As told to Sudhamahi Regunathan)

You can write to Swami Brahmdev at aurovalley@gmail.com

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

สมาธิชาวบ้าน เข้าถึงพระนิพพาน

พระนิพพานคือสภาวะจิตที่ สะอาดบริสุทธิ์ ว่างเปล่า เป็นจิตเดิมแท้ที่ปราศจากความดี ความชั่ว ปราศจากบาปและบุญ พระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติทุกคนมุ่งหวังจะเข้าถึง ด้วยเพราะผู้ปฏิบัติต่างก็มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้ดวงจิตวิญญาณก้าวพ้น ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ อันถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรม

กระบวนการ ในการเข้าถึงพระนิพพาน ประกอบด้วย การทำลายอัตตาและสมมติทั้งปวงที่ดวงจิตวิญญาณหลงเข้าไปยึด และไปสร้างเอาไว้เป็นของๆ ตน ซึ่งหากจะใช้ความรู้ทางโลกมาอธิบายพระนิพพานแล้ว ย่อมดูเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ ทั้งนี้ เพราะความอยากมี อยากได้ อยากเป็น และความยึดมั่นถือมั่นล้วนเป็นเหตุผลทางโลกและเป็นความถูกต้องของโลก ส่วนภาวะพระนิพพานกลับเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในมายาสมมติโลกเหล่า นั้นลง อีกทั้งผู้ที่ต้องการจะเข้าถึงพระนิพพานก็จำเป็นต้องฝึกทำลายความยึดมั่นถือ มั่นในกิเลสมายาโลกและอวิชชาทั้งหลายเหล่านั้

นลงให้จงได้ ด้วยเหตุนี้พระนิพพานจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเข้าถึงได้ยากมากที่สุด

การ ที่เราตั้งเป้าจะมุ่งทำลายอวิชชาในจิตของเรา เราต้องเริ่มทำลายกิเลสและความหลงที่เราได้สร้างและสะสมมันมาทั้งชีวิตเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สมบัติต่างๆ ที่เราเฝ้าหวงแหนมาตลอด แต่สุดท้ายเมื่อได้ปฏิบัติไปจนค้นพบแนวทางแห่งพระนิพพานก็ย่อมเข้าใจตรงกัน ว่า กา

รที่ดวงจิตจะสามารถหลุดพ้น จากผลพวงของกิเลสมายาโลกไปได้ จะต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งที่ดวงจิตได้เคยพากเพียรสร้างและ สะสมมา

พระ นิพพานจึงเป็นกระบวนการย้อนกลับที่สวนทางกับสิ่งที่เราเคยเป็นมาอย่างสิ้น เชิง เปรียบเสมือนการที่เราต้องเปลี่ยนมาว่ายทวนกระแสน้ำ ทั้งๆ ที่แต่ก่อนนั้นเราได้ว่ายตามกระแสน้ำมานานแสนนาน เราเคยยึดมั่นถือมั่นในผลงานการว่ายน้ำตามกระแสกิเลสเหล่านั้นว่าดี รวมทั้งเรายังเคยภาคภูมิใจว่าตนเองสามารถทำระยะทางได้มากกว่าคนอื่นเขา สามารถเก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้กับตนเองได้เป็นจำนวนมากกว่าคนอื่นๆ แต่แล้วกลับกลายเป็นว่าเมื่อได้มาค้นพบแนวทางแห่งพระนิพพานเข้า จึงพบว่าการที่เราว่ายตามน้ำนั้น กลับเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิต ดังนั้น นอกจากเราจะต้องหยุดว่ายตามกระแสน้ำแล้ว ยังต้องรีบเบนเข็มมาว่ายทวนกระแสน้ำในทันทีเสียด้วยซ้ำ เพื่อให้เกิดปัญญาและความหลุดพ้น

ถึง เวลาที่จิตอันเข้มแข็งจะต้องกล้าที่จะทำลายอวิชชาความหลงทั้งหลายที่ดวงจิต ของเราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ และปล่อยวางสิ่งอันเป็นมายาสมมติเหล่านั้นให้หมดไป แล้วท่านจะได้พบกับสัจธรรมที่ว่า สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันมีค่ามีราคา กลับถูกปัญญาแห่งพระนิพพานเข้าทำลายลงหมดสิ้น จนไม่หลงเหลืออวิชชาความหลงอยู่ภายในจิตใจอีกต่อไป

แต่ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกไว้เสมอว่า สิ่งอันเป็นอวิชชาที่ดวงจิตเข้าไปยึดเอาไว้นั้นจะถูกทำลายลงได้ก็ด้วย ภูมิปัญญาที่ทรงตัวอยู่ในขั้นเหนือโลกเหนือสมมติเท่านั้น ส่วนภูมิปัญญาที่ได้ในระดับโลกียภูมิย่อมไม่อาจทำลายอวิชชาความหลงเหล่านั้น ลงได้ และยิ่งถ้าเป็นภูมิปัญญาที่ยังหลงติดอยู่กับเรื่องบาป-บุญ เรื่องกุศล-อกุศลด้วยแล้ว ยิ่งเป็นภูมิปัญญาที่ห่างไกลจากการหลุดพ้นจากการเ

วียนว่ายตายเกิดไปกันใหญ่

นิพพาน เป็นภาวะที่เลยจากอนัตตาไป เป็นสูญตาที่หาตัวหาตนไม่ได้ ครูบาอาจารย์และท่านผู้รู้ทั้งหลายต่างกล่าวถึงภาวะแห่งบรมสุขนี้เอาไว้ว่า "การ ไม่เกิดนั้นเป็นบรมสุข" กล่าวคือ การที่ดวงจิตวิญญาณก้าวพ้นออกไปจากมิติแห่งความคิดอันเป็นภาพแห่งความฝันนี้ ได้นับเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ดวงจิตเกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นในมายาสมมติว่าเป็น จริงแล้ว มิติภ

พภูมิย่อมปรากฏตัวขึ้น และดวงจิตวิญญาณก็ต้องเข้าไปติดอยู่ในมิติแห่งความคิดความฝันนั้น ด้วยเพราะหาทางหลุดพ้นออกมาไม่ได้

พระ นิพพานเป็นกระบวนการทางจิตอันละเอียดอ่อนที่ทวนกระแสของความคิดบนโลก ซึ่งหากจิตของผู้ปฏิบัติไม่สามารถเข้าถึงจิตเดิมแท้ที่ทรงตัวอยู่เหนือโลก ได้แล้ว การจะพิจารณาให้เกิดภูมิปัญญาในระดับนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เพราะมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับภูมิปัญญาทางโลกอย่างสิ้นเชิง ลำพังภูมิปัญญาธรรมที่ปฏิบัติกันตามวิถีทางบนโลก แม้จะพอทำให้เข้าใจในเรื่องของพระนิพพานได้ว่ามีอาการสิ้นกิเลสเช่นไร และจะสามารถทำลายอวิชชาความหลงลงได้เฉพาะกิเลสบางส่วนที่สมมติบัญญัติเข้าไป อธิบายได้ถึงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าไปทำลายกิเลสอวิชชาให้หมดสิ้นลงไปจากดวงจิตได้ ยังคงมีอวิชชาความหลงที่ละเอียดเกินกว่าจะเข้าใจได้ด้วยสมมติบัญญัติโลกอีก เป็นจำนวนมากมายที่ดวงจิตจะต้องทรงตัวอยู่ในระดับแห่งจิตเดิมแท้ที่อยู่ เหนือโลกเหนือสมมติเท่านั้น จึงจะสามารถพิจารณาและเท่าทันอวิชชาเหล่านั้นได้

ดัง นั้น พระนิพพานจึงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการนั่งคิดเอา จะต้องอบรมจิตให้ค้นพบจิตอันเป็นจิตเดิมแท้ให้ได้ และทำให้จิตเดิมแท้นั้นตื่นขึ้นมาจากมิติแห่งความคิดความฝัน มีเพียงปัญญาในระดับนี้เท่านั้นที่จะนำพาให้ดวงจิตเกิดปัญญาความรู้แจ้ง สามารถถอดรหัสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในมิติภพภูมิแห่งความคิดความฝันนี้ออก ไปได้ ด้วยสติและปัญญาที่เท่าทันต่อกระบวนการความคิดอันเกิดดับอยู่ภายในจิตนี้ เท่านั้น ที่จะสามารถนำพาดวงจิตให้หลุดพ้นไปจากอวิชชาความหลงทั้งปวงเป็นอิสระ และไม่ตกเป็นทาสของอวิชชาที่ดวงจิตสร้างขึ้นมาเอง.