วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

DBMS for GIS

104314 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
Database Management for Geographic Information System 3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูล การจัดเก็บ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล รูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชั้นฐานข้อมูลต่างๆ การป้องกันฐานข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
2.เพื่อให้สามารถจำแนก จัดกลุ่ม จัดกระทำต่อข้อมูลในเชิงบรรยายและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
3. เพื่อให้สามารถนำเอาระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น