วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

App Programming for GIS

รายวิชา 104411 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
(Application Programming for Geographic Information System)

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสั่งงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการกับข้อมูล การจัดการและการค้นคืนฐานข้อมูล กระบวนการข้อมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ขั้นสูง การจำลองแบบ และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ทางด้านภูมิสารสนเทศ คือการเขียนโปรแกรมประยุกต์ โดยการเขียนโปรแกรมดังกล่าวมีหลายระดับตั้งแต่การเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยภาษาขั้นสูงที่มากับซอฟท์แวร์แต่ละซอฟท์แวร์ จนถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้องค์ประกอบวัตถุ (component) ที่มีการพัฒนามาแล้ว และการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาระดับกลาง เช่น Visual Basic, JAVA และ C++ ในรายวิชานี้นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงการโปรแกรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือ การโปรแกรมและการแสดงแผนที่บนอินเตอร์เนต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การโปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการโปรแกรมด้วยภาษาระดับกลางอย่าง JAVA
เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ และสร้างระบบประยุกต์ขั้นสูงได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การโปรแกรมและสร้างแผนที่บนอินเตอร์เนต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น