วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เขตบริการตามระยะทางของโรงพยาบาลหลัก 2 แห่ง ในอำเภอเมือง พิษณุโลก

การทดลองสร้างเขตบริการจากโรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช และโรงพยาบาล ม.นเรศวร เพื่อสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างแผนที่ใช้ระยะทางของเส้นถนน (ไม่ได้ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง) โดยกำหนดความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเป็น 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง (กล่าวคือ 8 นาที เดินทางได้เป็นระยะ 8 กิโลเมตร) ในการคำนวณเขตบริการ

พบว่ามีบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ในโซนที่สามารถเข้าถึงบริการ (หรือบริการเข้าถึงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน)

  • ภายในระยะเวลา 8 นาที จำนวน 42,231 หลัง 
  • 8 ถึง 16 นาที จำนวน 15,464 หลัง 
  • 16-24 นาที จำนวน 3,925 หลัง
  • เกินกว่า 24 นาที จำนวน 4,597 หลังหมายเหตุ:
1.ข้อมูลถนนไม่สมบูรณ์ทั้งทางแยก ข้อมูลโครงข่ายบางส่วนยังไม่ได้นำมาใช้ ได้แก่ One way ทางข้ามแยก รวมถึงระยะเวลาจริงในการเดินทาง ทำให้เขตบริการบางส่วนดูไม่สมเหตุสมผล
2. โรงพยาบาลที่ใช้เป็นโรงพยาบาลหลัก 2 แห่ง ถ้าเพิ่มโรงพยาบาลอื่นทั้งในอำเภอ และต่างอำเภอ จะมีสภาพของเขตบริการต่างไป
3. ตำแหน่งบ้านที่ใช้ได้มาจากการนำเข้าโดยดูจากหลังคาบ้านในภาพดาวเทียม (อาจมีการซ้ำซ้อนในพื้นที่จริง กรณีบ้านหนึ่งหลังมีหลายหลังคาเรือนในพื้นที่เดียวกัน)

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการสอน ....วิชา GISเอกสารประกอบการสอน ....วิชา  GIS  
ยังไม่ได้ publish ให้นิสิตใช้ประกอบการเรียน 

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

NU Dormitory Finding System


ระบบแผนที่ช่วยตัดสินใจเลือกหอพัก 

เลือกเงื่อนไขในการค้นหาอย่างน้อย 1 เงื่อนไข เพื่อเลือกหอพักตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้างโดยใช้เครื่อง มือ google map API , PostgreSQL/PostGIS โดยข้อมูลตำแหน่งหอพักกว่า 600 หอพักในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย
Click -- Dormitory Searchการเลือก chart ที่เหมาะสม

การเลือก chart ที่เหมาะสม